Skip to main content

Lobbing

Przeprowadziłem 7 zmian w prawie dzięki
swoim działaniom lobbingowym

Lobbing, zwany rzecznictwem interesów, to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych w celu wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie podejmowania decyzji, w tym również stanowienia prawa. Działalnością lobbingową jest zatem każde działanie, prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej.

Dobre pomysły i mądre regulacje

Dlaczego ja?

Pracę jako lobbysta wykonuję w oparciu o ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Jestem wpisany na oficjalną listę lobbistów prowadzoną przez MSWiA.
Moją misją jest wypracowanie dobrych i mądrych regulacji prawnych dla reprezentowanej przeze mnie grupy społecznej czy biznesu - z korzyścią dla polskiego państwa, jego rozwoju i rozwoju obywateli.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu jestem w stanie skutecznie wnioskować o podjęcie inicjatyw legislacyjnych oraz wspierać procesy legislacyjne.

Oferuję kompleksową usługę w zakresie przygotowania profesjonalnej strategii lobbingowej

Reprezentacja

Reprezentuję klienta w pracach nad przygotowaniem projektów aktów normatywnych.

Opracowanie

Opracowuję i opiniuję projekty ustaw oraz innych aktów normatywnych.

Działanie

Występuję z wnioskami o podjęcie inicjatyw legislacyjnych.

Śledzę najlepsze praktyki na rynku amerykańskim i europejskim, aby dostosować moje działania do obecnych zmieniających się realiów. Takie rozwiązania są skuteczne i całkowicie zgodne z prawem.

Pracujmy razem!

Zapraszam do kontaktu